Gebruikersvoorwaarden | Spa Reine Kids

Gebruikersvoorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden even aandachtig door. Door op deze website te surfen, te bezoeken of er gebruik van te maken, stem je in met en acht je je gebonden door de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Als je deze voorwaarden niet aanvaardt, vragen wij je geen toegang tot deze website te verschaffen, deze te bezoeken of gebruik te maken van de website of van de informatie die daarin is opgenomen.

 

1. Uitgever

De uitgever van deze website is de SPADEL Nederland BV  met maatschappelijke zetel Brieltjenspolder 28d, 4921 PJ Made, hierna "SPA".

 

2. Definitie en algemene toegangsregels

De "website" betekent deze website zoals openbaar gemaakt door SPA en alle informatie en materiaal die de website bevat.

Deze website kan links naar websites die door derden openbaar zijn gemaakt bevatten en websites die door derden openbaar zijn gemaakt kunnen links naar deze website bevatten. SPA onderzocht deze websites van derden niet en heeft in elk geval geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites.

Daarom wijst SPA elke aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of materiaal geplaatst die websites af. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat SPA de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

SPA geeft bovendien geen impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

 

3. Inhoud van de website

SPA zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

Desondanks kan SPA niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen.

Daarom zal SPA ook niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die je zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van haar zijde.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop aanspraak wordt gemaakt door SPA of met haar verbonden entiteiten of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat je geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. je stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van SPA.

 

5. Gebruik van de website

U mag deze website niet gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, inzonderheid doeleinden verboden door deze Algemene Voorwaarden, door de wet, de openbare orde en de goede zeden. Onder geoorloofd gebruik wordt onder meer verstaan, zonder beperking: 

 • niemand beledigen, achtervolgen, of bedreigen, noch op een andere manier de rechten van anderen schenden (in het bijzonder de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven); 
 • geen enkel onderwerp of element, geen enkele naam of informatie publiceren, inzenden, uploaden naar de website, verdelen of verspreiden, dat of die niet gepast is, beledigend jegens religieuze of ethische overtuigingen is, lasterlijk, obsceen, onzedig of ongeoorloofd is, of om het even welk recht schendt, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten; 
 • geen bestanden uploaden naar de website die software of andere elementen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven), tenzij je houder bent van de voornoemde rechten, je er een wettelijke controle over uitoefent, of je alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt; 
 • geen bestanden die virussen bevatten of om het even welke andere gelijkaardige software of programma's die in staat zijn de werking van een andere computer te schaden, uploaden naar de website; 
 • geen goederen, diensten of andere elementen die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, met commerciële doeleinden te promoten of te koop aan te bieden; geen vermelding met betrekking tot de auteur, geen wettelijke vermelding, noch enige andere vermelding van eigendomsrechten of met betrekking tot de oorsprong of de bron van de software of van ieder ander element in een bestand dat wordt geupload naar de website, vervalsen of verwijderen.

Door berichten in te zenden, door bestanden te uploaden naar de website, door gegevens in te voeren, of door om het even welke andere vorm van communicatie te beginnen via deze website, geeft je SPA de toelating om:

 • deze communicatie te controleren, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, openbaar te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te
 • reproduceren, te publiceren, af te staan in onderlicentie, over te dragen of te verkopen, of afgeleide werken ervan te creëren;
 • het onbeperkte recht om het even welk van de voornoemde afgestane rechten uit te oefenen, af te staan in onderlicentie aan derden.

De voornoemde rechten omvatten het recht om, in om het even welk land, om het even welk eigendomsrecht op deze communicatie uit te oefenen, in het bijzonder met inbegrip van de rechten die deel uitmaken van het auteursrecht. SPA behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, de inhoud die je hebt ingezonden te verwijderen, evenals het het recht om inzendingen te corrigeren op lengte, grammatica of taalgebruik.

 

6. Verwerking van persoonsgegevens

SPA eerbiedigt de privacy van alle gebruikers van haar website, in overeenstemming met de wet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Zij gebruikt de op haar website verzamelde gegevens voor:

 • Het toezenden van informatie op uw verzoek over haar producten, speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kunt je dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@spa.be;
 • Het uitvoeren van een actie: Als je reageert op een actie of prijsvraag, wordt uw naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op de marketingacties te meten.
 • Voorts worden demografische en andere gegevens verzameld voor marktonderzoek, advertenties en promotionele doeleinden. je heeft het recht je te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, behalve op grond van een wettelijke verplichting. De website kan informatie bevatten over promotieacties die SPA met andere ondernemingen houdt. Worden persoonsgegevens en andere informatie in het kader van een dergelijke actie verstrekt, dan mag deze informatie met uw voorafgaande toestemming aan de deelnemende onderneming worden verstrekt, zodat deze onderneming je haar diensten en producten kan aanbieden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen SPA in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Met deze informatie is SPA in staat de website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. je kunt uw browser zo instellen dat je tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken. U heeft het recht je te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, per aangetekende brief gericht aan het onder punt 1 vermelde adres, of per e-mail: info@spa.be. Op die adressen kunt je ook uw eventuele vragen stellen, betreffende de verwerking van uw gegevens.

 

7. Toepasselijke wetgeving en forum

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en de onderhavige Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de nederlandse wetgeving. De Rechtbanken van Breda zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande, dit onverminderd het feit dat SPA een keuze kan maken van een andere Rechtbank die rechtsbevoegdheid heeft omtrent een dergelijk geschil volgens een toepasselijke wetgeving.