Actievoorwaarden | Spa Reine Kids

Actievoorwaarden

Actiereglement

 • Dit reglement is van toepassing op de “Naametiketjes campagne” van Spadel BV (verder te noemen: "Spadel of de Organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te Made, Brieltjenspolder 28d, 4920 AG Made, Nederland.
 • Deze actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Spa en loopt van 22 januari tot en met 31 december 2018. Het betreft een tijdelijke actie waarbij de actiecode achterop de tijdelijke actieverpakking recht geeft op 1 gratis stickervel met naametiketjes te bestellen op www.spakids.nl dit naar aanleiding van een marketing actie met aankoopverplichting.
 • Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor iedereen die in Nederland woonachtig is, met uitzondering van de hierna genoemde personen.
 • Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 • Door deelname aan deze Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige Reglement.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk door:
  Na aankoop van de actieverpakking de actiecode zoals op de achterzijde van de verpakking vermeld, in te voeren op www.spakids.nl. Voor deze actie geldt op=op.
 • Binnen drie weken na aanvraag ontvangt u de stickervellen op het door u gegeven adres.
 • Er kan tijdens de actieperiode slechts zes keer ingestuurd worden per persoon en per postadres en per e-mailadres. Indien een persoon meer dan zes maal heeft deelgenomen en meerdere stickervellen heeft aangevraagd, zal enkel rekening worden gehouden met de eerst ingediende inzending. De daaropvolgende deelnames worden uit volle rechte nietig verklaard.
 • De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar moverende redenen te weigeren en/of in geval van overtreding van één van de bepalingen van dit reglement, te weigeren of te diskwalificeren zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor de stickervellen niet toe te kennen, in geval van overtreding van één van de bepalingen van dit reglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze dit Reglement schendt, van deelname uit te sluiten.
 • U kunt uiterlijk tot 30 september 2018 beroep doen op de bestelling van de gratis etiketten.
 • NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator en zullen vertrouwelijk en conform de toepasselijke wetgeving worden behandeld.
 • In overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de wet aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van persoonlijke gegevens, zullen de gegevens van de deelnemers na hun expliciete toestemming in een databank worden opgenomen en bestemd zijn om gebruikt te worden met het oog op de promotie en de verkoop van de producten van Spadel, die instaat voor hun behandeling. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun eigen gegevens en beschikken over een verzetrecht in geval van gebruik van dergelijke gegevens met “direct marketing” doeleinden.
 • Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de organisatoren.
 • De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, een of meer van de in dit Reglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens. Voorts sluit Organisator voor zover wettelijk mogelijk iedere overige aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie volledig uit.
 • Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 • Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen en/of te verlaten om Organisator moverende redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.
 • De organisator behoudt zich het recht voor de stickervellen niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op dit reglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen jegens de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 • De organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze dit reglement schendt, van deelname uit te sluiten.
 • De deelname door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten.
 • Eventuele geschillen voortvloeiende uit dit Reglement of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.
 • Klachten of vragen omtrent dit Reglement en de Actie kunnen schriftelijk gestuurd worden naar spadelnl@spadel.com
 • Dit reglement valt onder de Nederlandse wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlands recht. Alleen de rechtbanken van Breda zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit reglement. Door dit reglement te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij het reglement te hebben gelezen en goedgekeurd.
 • De volledige kosten voor de deelname aan de actie (telefoon, internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator.
 • Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
 • De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen bij derde partijen en/of het mailsysteem.
 • Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudo’s of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van verschillende e-mailadressen (of door verschillende identiteiten of eender welk andere middel om zich meermaals te registreren), worden al zijn deelnames geweigerd en beschouwd als ongeldig. Spadel BV behoudt zich het recht om deze gegevens te controleren op basis van de identiteitskaart.